"..การพิจารณาวิปัสสนาญาณควรมุ่งตัดกิเลสเป็นตอน ๆ ไป 
ถ้าตอนใดคิดว่าจะละให้เด็ดขาด ก็ยังละไม่ได้ก็ไม่ย้ายข้อที่ตั้งใจจะละต่อไปในข้ออื่น 
ต้องย้ำซ้ำ ๆ ซาก ๆ อยู่ในข้อนั้น จนเห็นว่าตัดได้เด็ดขาดไม่กำเริบแล้ว
จึงเลื่อนไปพิจารณาละข้อต่อไป อย่าทำแบบสุกเอาเผากินคราวเดียวมุ่งละหมดทั้ง 10
หรือคราวละหลาย ๆ ข้อ ถ้าทำอย่างนั้นจะกลายเป็นพวก โมฆกรรม คือทำไม่ได้ผลไป
จงอย่าใจร้อน เพื่อผลแน่นอนในการปฏิบัติ.."

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
 

     Share

<< พิจารณาขันธ์ ๕ โดยย่อปฏิบัติตนหนีนรก >>

Posted on Tue 6 Sep 2011 22:55

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

               
It's good to get a fresh way of loniokg at it.
Ikuss   
Thu 6 Mar 2014 4:41 [8]
 

Now I'm like, well duh! Truly thkuafnl for your help.
Muneer   
Thu 6 Mar 2014 3:34 [7]
 

Way to go on this esays, helped a ton.
Ilyass   
Wed 5 Mar 2014 23:45 [6]
 

Many many quliaty points there.
Ajay   
Wed 5 Mar 2014 21:49 [5]
 

A really good answer, full of raniatolity!
Adesh   
Wed 5 Mar 2014 19:23 [4]
 

Great article but it didn't have evntryhieg-I didn't find the kitchen sink!
Nesrin   
Wed 5 Mar 2014 18:38 [3]
 

Ingsihts like this liven things up around here.
Muhd   
Wed 5 Mar 2014 15:27 [2]
 

Articles like this really grease the shafts of knedwelgo.
Rodrigo   
Wed 5 Mar 2014 15:02 [1]
 


Calendar
Archive
มหาจัตตารีสกสูตร (๓)
มหาจัตตารีสกสูตร (๒)
มหาจัตตารีสกสูตร (๑)
พิจารณา อุปาทานเนื่องกับโลกธรรม
ปฏิบัติตนหนีนรก
การพิจารณาวิปัสสนาญาณ
พิจารณาขันธ์ ๕ โดยย่อ
ความสุขจาก พรหมวิหาร ๔
ปุราเภทสูตรที่ ๑๐
พรหมวิหาร ๔ อาหารเลี้ยงศีล
ทานที่ทำให้เป็นพระโสดาบัน
ทานที่ทำให้เป็นพระสกิทาคามี
การกำหนดรู้อารมณ์ คือผลของการปฏิบัติ (คือ จิตตานุสสติ)
บุคคลส่วนใหญ่มักชอบอารมณ์เดือดร้อนใจ
ธรรมของพระองค์เป็นปัจจัตตัง
สมาธิสูตร
พุทธานุสสติกรรมฐาน แบบหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
การฝึกด้วยตนเอง สำหรับผู้เคยฝึกแล้ว(มโนมยิทธิ)
การฝึกด้วยตนเองสำหรับผู้ฝึกใหม่(มโนมยิทธิ)
แนะแนวก่อนการฝึก "มโนมยิทธิ" (ทั้งสองแบบ)
มโนมยิทธิ (๒)
มโนมยิทธิ (๑)
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหะปัจจะเวกขะณะ
สังเวคปริกิตตนปาฐะ
Favourite
Sponsors


The best template from http://www.oblog.cn