อภิณหะปัจจะเวกขะณะ

ชะราธัมโมมหิ,                              เรามีความแก่เป็นธรรมดา
ชะรัง อะนะตีตา,                            ล่วงความแก่ไปไม่ได้
พยาธิธัมโมมหิ,                             เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
พยาธิ อะนะตีตา,                           ล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้
มะระณะธัมโมมหิ,                           เรามีความตายเป็นธรรมดา
มะระณัง อะนะตีตา,                         ล่วงความตายไปไม่ได้

สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว,         
เรามีความเป็นต่างๆ และมีความละเว้นคือ เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น

กัมมัสสะโกมหิ,                               เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ ตน
กัมมะทายาทา,                               เราจะต้องรับผลของกรรม
กัมมะโยนี,                                     เรามีกรรมนำมาเกิด
กัมมะพันธุ,                                    เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้อง
กัมมะปะฏิสระณา,                           เราเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
ยัง กัมมัง กะริสสามิ,                        จักทำกรรมอันใดไว้
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา,                 ดีหรือชั่ว
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสามิ,                จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพันติ,                      
เราทั้งหลายพึงพิจารณาเนือง ๆอย่างนี้แล
 

     Share

<< สังเวคปริกิตตนปาฐะบทพิจารณาสังขาร >>

Posted on Mon 1 Aug 2011 13:25

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

               
Wow! Great thniking! JK
Perjaka   
Thu 6 Mar 2014 8:45 [6]
 

I relaly needed to find this info, thank God!
Ameni   
Thu 6 Mar 2014 0:19 [5]
 

Lot of smarts in that poitsng!
Ksenia   
Wed 5 Mar 2014 22:44 [4]
 

AFAICT you've coveerd all the bases with this answer!
Stephen   
Wed 5 Mar 2014 21:08 [3]
 

Gosh, I wish I would have had that inmfooatirn earlier!
Carol   
Wed 5 Mar 2014 19:25 [2]
 

ดีที่สุดสำหรับชาวพุทธ
prayard   
Sat 11 Feb 2012 19:43 [1]
 


Calendar
Archive
ปฏิบัติตนหนีนรก
การพิจารณาวิปัสสนาญาณ
พิจารณาขันธ์ ๕ โดยย่อ
ความสุขจาก พรหมวิหาร ๔
ปุราเภทสูตรที่ ๑๐
พรหมวิหาร ๔ อาหารเลี้ยงศีล
ทานที่ทำให้เป็นพระโสดาบัน
ทานที่ทำให้เป็นพระสกิทาคามี
การกำหนดรู้อารมณ์ คือผลของการปฏิบัติ (คือ จิตตานุสสติ)
บุคคลส่วนใหญ่มักชอบอารมณ์เดือดร้อนใจ
ธรรมของพระองค์เป็นปัจจัตตัง
สมาธิสูตร
พุทธานุสสติกรรมฐาน แบบหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
การฝึกด้วยตนเอง สำหรับผู้เคยฝึกแล้ว(มโนมยิทธิ)
การฝึกด้วยตนเองสำหรับผู้ฝึกใหม่(มโนมยิทธิ)
แนะแนวก่อนการฝึก "มโนมยิทธิ" (ทั้งสองแบบ)
มโนมยิทธิ (๒)
มโนมยิทธิ (๑)
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหะปัจจะเวกขะณะ
สังเวคปริกิตตนปาฐะ
อานาปานสติ(๓)
อานาปานสติ(๒)
อานาปานสติสูตร (๑)
สติปัฏฐานสูตร (๓)
สติปัฏฐานสูตร (๒)
สติปัฏฐานสูตร (๑)
โคตรภูญาณ
สมัยพุทธกาล คนที่ไม่ได้นั่งสมาธิแต่บรรลุธรรมได้ เพราะอะไร
การรักษาอารมณ์ของมโนมยิทธิ
อานาปานุสสติกรรมฐาน
เพียงวันละ 10 นาที ก็สามารถพ้นนรกเข้าถึงนิพพานได้
สีลัพพตปรามาส
ภาวนาหัดตาย
ตัดกังวล
พิจารณาตน
อารมณ์พระโสดาบัน
ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล
ปัญหาการปฏิบัติพระกรรมฐาน
Favourite
Sponsors


The best template from http://www.oblog.cn